REGULAMIN

SPIS TREŚCI

1. DEFINICJE
2. POSTANOWIENIE OGÓLNE
3. KONTO
4. WIZYTÓWKA
5. KATALOGI PRODUKTÓW I BAZA PRODUKTÓW
6. PROWIZJA
7. DANE OSOBOWE
8. ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. DEFINICJE - POJĘCIA UŻYTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE OZNACZAJĄ

HASŁO

 • ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;

ARCHITEKT

 • osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, świadcząca Usługi architektoniczne, projektowe, dekoracji wnętrz lub zbliżone, która rejestruje się w Portalu i korzysta z Usług oferowanych przez Usługodawcę;

KODEKS CYWILNY

 • ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

KONTO

 • podstrona Portalu, w ramach której gromadzone są informacje o Architekcie, a w szczególności jego dane kontaktowe i wysokość zaksięgowanych Prowizji;

KLIENT

 • podmiot, z którym Usługodawca, za pośrednictwem Architekta, zawiera umowę sprzedaży Produktu;

PORTAL

 • portal internetowy centrumarchitekta.pl;

PRODUKT

 • rzecz ruchoma dostępna w katalogach Produktów zamieszczonych w Portalu, którą Architekt może zaoferować do sprzedaży swoim Klientom lub inna znajdująca się w ofercie Usługodawcy;

PROWIZJA

 • określone procentowo lub kwotowo wynagrodzenie z tytułu pośrednictwa przy umowie sprzedaży Produktu, którego wysokość zależy od liczby i wartości umów sprzedaży zawieranych z Klientami Architekta, jak również od tego jakie Produkty są przedmiotem sprzedaży, uzgadniania indywidualnie przez Usługodawcę z Architektem;

PROWIZJA NALEŻNA

 • wysokość wynagrodzenia przysługująca Architektowi z tytułu umowy sprzedaży Produktu;

PROWIZJA ZAKSIĘGOWANA

 • wysokość wynagrodzenia uwidoczniona na Koncie Architekta;

REGULAMIN

 • niniejszy regulamin Portalu;

REJESTRACJA

 • jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Architekta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Portalu;

USŁUGODAWCA (WŁAŚCICIEL PORTALU):

 • Produkt Design Kowalczyk Sp. j. (adres prowadzenia działalności: ul. Brzezińska 27a; 92-103 Łódź) wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000537149 NIP 728 280 07 54, REGON 360414547, adres poczty elektronicznej: kontakt@centrumarchitekta.pl, numer telefonu: 42 235 33 35 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora);

STRONA

 • Usługodawca, Architekt;

USŁUGA

 • działanie podejmowane przez Usługodawcę na rzecz Architekta za pośrednictwem Portalu;

WIZYTÓWKA

 • Usługa pozwalająca Architektowi zamieszczenie na Portalu informacji o świadczonych Usługach architektonicznych, projektowych, dekoracji wnętrz lub zbliżonych;

ZAMÓWIENIE

 • oświadczenie woli Architekta lub Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Architektów z Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Portalu.

2. Portal prowadzony jest przez:

 • Produkt Design Kowalczyk Sp. j.
 • ul. Brzezińska 27a, 92-103 Łódź
 • kontakt@centrumarchitekta.pl;
 • tel. 42 235 33 35
 • NIP: 7282800754
 • Numer KRS: 0000537149

3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Portalu następujące Usługi:

 • prowadzenie Konta Architekta;
 • umożliwienie zamieszczenia w Portalu informacji o świadczonych przez Architekta Usługach (Wizytówka);
 • zamieszczenie w Portalu katalogów w formacie pdf i elektronicznej bazy danych Produktów potrzebnych przy pracy Architekta
 • aktualizowanie w panelu Architekta informacji o należnych mu od Usługodawcy Prowizjach.

4. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 • komputer z dostępem do Internetu;
 • dostęp do poczty elektronicznej
 • zalecana rozdzielczość monitora: 1024×768 pikseli;
 • przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

5. Architekta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
6. Architekt obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
7. Architekt obowiązany jest do korzystania z Portalu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług.
9. Wszystkie Usługi o których mowa w niniejszym Regulaminie, Usługodawca świadczy nieodpłatnie.
10. Wszystkie kwoty wyświetlane w Portalu są kwotami netto.

3. KONTO

1. Rejestracja w Portalu internetowym Usługodawcy odbywa się poprzez założenie Konta. W tym celu Architekt obowiązany jest wskazać następujące dane:

 • login;
 • Hasło;
 • login;
 • imię;
 • nazwisko;
 • adres poczty elektronicznej;
 • numer telefonu.

2. Konto w Portalu może posiadać wyłącznie Architekt w rozumieniu Regulaminu.
3. Weryfikacja następuje po wypełnieniu formularza rejestracyjnego. O wyniku weryfikacji Architekt zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub telefonicznie. Rejestracja Konta następuje po weryfikacji rejestrującego się podmiotu przez Usługodawcę.
4. Usługodawca zastrzega możliwość odmowy Rejestracji do Portalu bez podania przyczyny.
5. Od chwili pozytywnej weryfikacji Konta, Architekt nabywa prawo do korzystania z Usług świadczonych przez Usługobiorcę. Z tą chwilą pomiędzy Stronami zawarta zostaje umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta.
6. Usługodawca świadczy Usługę prowadzenia Konta przez czas nieoznaczony.
7. Konto może zostać usunięte (rozwiązanie umowy) na żądanie Architekta bez konieczności podawania przyczyny. Usługodawca usuwa Konto w terminie 7 dni od zgłoszenia żądania.
8. Usługodawca może usunąć Konto w przypadku, gdy Architekt zaprzestał świadczenia Usług architektonicznych, projektowych, dekoracji wnętrz lub zbliżonych. O zamiarze i przyczynie usunięcia Konta, Usługodawca poinformuje Architekta, wyznaczając mu odpowiedni termin do ustosunkowania się do przyczyny zamiaru usunięcia.
9. Usługodawca może również usunąć Konto, gdy Architekt obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. W takim przypadku rozwiązać umowę można po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.
10. Usunięcie Konta przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw do świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

4. WIZYTÓWKA

1. Usługodawca umożliwia Architektowi zamieszczenie w Portalu oraz na stronie internetowej produktdesign.pl informacji o świadczonych Usługach (Wizytówka). Architekt wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w Portalu i na stronie internetowej produktdesign.pl.
2. W celu zamieszczenia Wizytówki w Portalu oraz na stronie internetowej produktdesign.pl, Architekt proszony jest o wypełnienie interaktywnego formularza znajdującego się na Koncie Architekta w zakładce „Moja Wizytówka” poprzez podanie następujących danych:

 • nazwy;
 • logotypu;
 • opisu działalności;
 • adresu miejsca zamieszkania lub siedziby;
 • numeru telefonu;
 • adresu poczty elektronicznej.

3. Do formularza, o którym mowa w pkt 4.2 Architekt może załączyć do 6 zdjęć, które następnie będą wyświetlane w Portalu. Zdjęcia powinny mieć jeden z następujących formatów: gif, png, jpg, jpeg, oraz nie przekraczać rozmiaru 1 MB.
4. Umowa o świadczenie Usługi Wizytówka zostaje zawarta w momencie stworzenia przez Usługodawcę Wizytówki na podstawie informacji udostępnionych przez Architekta w formularzu i opublikowania jej.
5. Architekt obowiązany jest do aktualizacji danych zamieszczonych w Wizytówce lub do zgłoszenia żądania usunięcia Konta w przypadku zaprzestania świadczenia Usług.
6. Usługodawca świadczy Usługę Wizytówka przez czas nieoznaczony.
7. Wizytówka może zostać usunięta na żądanie Architekta.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Wizytówki (rozwiązanie umowy), jeżeli Wizytówka narusza prawo i dobre obyczaje mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
9. Usunięcie Konta pociąga za sobą skutek w postaci usunięcia Wizytówki.

5. KATALOG PRODUKTÓW I BAZA PRODUKTÓW

1. Usługodawca zamieszcza w Portalu katalogi Produktów w formacie pdf i elektroniczną bazę danych Produktów.
2. Złożenie Zmówienia na Produkt odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub osobiście. Złożenie Zamówienia powinno poprzedzić złożenie zapytania o dostępność, cenę, wysokość Prowizji oraz parametry Produktu.
3. W razie niedostępności zamówionego Produktu, Usługodawca o tym fakcie poinformuje w terminie 2 dni od dnia złożenia zapytania.
4. Katalogi Produktów oraz informacje o Produktach zamieszczone w bazie Produktów, dostępne w Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Mają one charakter wyłącznie podglądowy. Usługodawca zastrzega, że ich treść może różnić się od aktualnej oferty Usługodawcy.
5. Z projektów Produktów znajdujących się w elektronicznej bazie danych Architekci mogą korzystać jedynie dla potrzeb tworzenia własnych wizualizacji. Projektów tych nie można udostępniać podmiotom trzecim.

6. PROWIZJA

1. Od każdego Produktu znajdującego się w ofercie Usługodawcy i zakupionego przez Klienta, Architektowi zostanie wypłacona Prowizja w określonej przez Usługodawcę wysokości, z zastrzeżeniem pkt 6.3.
2. Wysokość należnej Prowizji ustalana jest procentowo lub kwotowo. Informacje o wysokości prowizji dostępne są w Portalu Usługodawcy lub są negocjowane indywidualnie.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania z Architektem indywidualnych uzgodnień dotyczących wysokości należnej Prowizji.
4. Architekt nabywa prawo do Prowizji z chwilą:

 • zapłaty przez Klienta ceny za zakupiony Produkt i odbioru Produktu w siedzibie Usługodawcy, lub
 • zapłaty przez Klienta ceny za zakupiony Produkt i nadania Produktu na wskazany przez Klienta lub Architekta adres.

5. Prowizja księgowana jest na Koncie Architekta najpóźniej do 10. i 25. dnia każdego miesiąca.
6. Jeżeli wysokość Prowizji Zaksięgowanej nie odpowiada wysokości Prowizji Należnej, Architekt obowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Usługodawcę. W takim przypadku Usługodawca dokona na Koncie Architekta korekty zaksięgowanej Prowizji.
7. Architekt może w terminie miesiąca od dnia, w którym Prowizja została zaksięgowana, domagać się udostępnienia informacji potrzebnych do ustalenia, czy wysokość należnej mu Prowizji została prawidłowo obliczona. Usługodawca powinien udostępnić informacje w ciągu 7 dni od żądania ich udostępnienia.
8.. W razie rozbieżności pomiędzy wysokością Prowizji Zaksięgowanej na Koncie Architekta a wysokością Prowizji obliczonej na podstawie informacji, o których mowa w pkt 6.7 (Prowizji Należnej), Architektowi zostanie wypłacona Prowizja Należna.
9. W razie pojawienia się na Koncie Architekta ujemnego salda, Usługodawca może wezwać Architekta do zwrotu niedoboru w terminie miesiąca.
10. Niedobór salda, o którym mowa w pkt 6.9, może pojawić się w sytuacji, gdy wypłacona Architektowi Prowizja przewyższa wysokość Prowizji obliczonej na podstawie informacji, o których mowa w pkt 6.7 (Prowizji Należnej), a Usługodawca dokona korekty Prowizji Zaksięgowanej albo w sytuacji, gdy niedobór lub jego odpowiednia część zostanie potrącona przez Usługodawcę z Konta Architekta z powodu odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży lub uznania przez Usługodawcę roszczenia Klienta o obniżenie ceny Produktu, przy czym kwota do zwrotu przewyższa wysokość dostępnego na Koncie Architekta salda.
11. Po zaksięgowaniu Prowizji na Koncie Architekta, Architekt wystawia Usługodawcy fakturę VAT wyznaczając Usługodawcy nie krótszy niż 14-dniowy termin płatności. Płatność dokonywana jest na rachunek bankowy wskazany przez Architekta lub w gotówce do rąk Architekta albo upoważnionej przez niego na piśmie osoby.
12. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży, Architekt obowiązany jest do zwrotu uzyskanej z tego tytułu Prowizji w terminie miesiąca od otrzymania od Usługodawcy informacji o odstąpieniu.
13. W razie uznania przez Usługodawcę roszczenia Klienta o obniżenie ceny, Architekt obowiązany jest do zwrotu odpowiednej części Prowizji w terminie miesiąca od otrzymania od Usługodawcy informacji o obniżeniu ceny.
14. Zamiast zwrotu o którym mowa w pkt 6.12 i 6.13 Usługodawca może dokonać potrącenia Prowizji lub jej odpowiedniej części z salda znajdującego się na Koncie Architekta.
15. Usługodawca może uzgodnić z Architektem, że w umówionym przez Strony terminie Architekt będzie pośredniczył w zawarciu umów sprzedaży, od których Prowizja pokryje niedobór na Koncie. Po bezskutecznym upływie umówionego terminu zastosowanie znajdują pkt 6.12 i 6.13 Regulaminu. W razie gdy wartość zawartych Prowizji od zrealizowanych umów przewyższy wysokość niedoboru, różnica zostanie zaksięgowana na Koncie Architekta.

7. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Architekta zbieranych za pośrednictwem Portalu jest Produkt Design Kowalczyk Sp. j.
2. Dane osobowe Architekta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Portalu zbierane są w celu świadczenia Usług, o których mowa w pkt 2.3.
3. Architekt ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych przez Architekta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do rejestracji skutkuje odmową dokonania rejestracji Usług. Dane niezbędne do rejestracji wskazane są w Portalu internetowym.
5. Baza danych jest zarejestrowana w systemie GIODO pod numerem: (w trakcie sprawdzania wniosku)

8. ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Usługodawca może w każdym czasie zaprzestać świadczenia Usług, o których mowa w Regulaminie, w szczególności może w tym celu zamknąć Portal.
2. O zamiarze zaprzestania świadczenia Usług, Usługodawca poinformuje Architekta drogą elektroniczną.
3. Zakończenie świadczenia Usług pociąga za sobą skutek w postaci usunięcia Konta. Zastosowanie znajduje pkt 3.10.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie
3. Architekci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Portalu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin Portalu jest dostępny pod adresem: produktdesign.pl/regulamin lub centrumarchitekta.pl/regulamin oraz jest dostarczany nieodpłatnie Architektowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.